Tema Nom Descripció
Anglès URL Indicacions deures d'estiu

Indicacions deures d'estiu

Castellà URL Dossier de recuperació 3r ABCD
URL Continguts examen + dossier recuperació 3r E
URL Recomanacions per a tot l'alumnat d'ESO

Recomanacions per a tot l'alumnat d'ESO

Català URL Indicacions sobre les activitats d'estiu i les recomanacions.

Indicacions de les activitats d'estiu i recomanacions.

Biologia i Geologia URL Quadern de deures

Quadern de deures

Geografia i Història URL Dossier d'activitats i examen
Educació Física URL Indicacions i recursos per a l'alumnat suspès
Física i Química URL Activitats d'estiu
Matemàtiques URL Deures d'estiu
Música URL Indicacions i activitats de recuperació d'estiu.

Indicacions i activitats de recuperació d'estiu.

Francès URL Dossier d'estiu 1
URL Dossier d'estiu 2
Tecnologia URL Treball d'estiu